Forum Stage
FTI Expo 2022 ห้องสัมมนา “ลีลาวดี”
“Shaping Future Industries with BCG Economy”

29

JUN 2022

10.00-12.00

พิธีเปิดงาน
Grand Opening

ปาฐกถาพิเศษ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ภาพรวมและวัตถุประสงค์การจัดงาน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ร่วมด้วย

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
พลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
คุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน
คุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุณดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

13.00-13.30 น.

ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย ในยุค New Normal

คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

13.30-14.00 น.

พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย สู่การค้าแห่งอนาคต

คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

14.00-15.00 น.

บทบาท 3 องค์กรภาคเอกชนและการทำงานร่วมกันในนาม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

คุณสนั่น อังอุบลกุล
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณผยง ศรีวณิช
ประธานสมาคมธนาคารไทย

13.30-14.30 น.

ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย ในยุค New Normal

14.00-15.00 น.

บทบาท 3 องค์กรภาคเอกชนและการทำงานร่วมกันในนาม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
คุณสนั่น อังอุบลกุล
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณผยง ศรีวณิช
ประธานสมาคมธนาคารไทย
ดำเนินรายการเสวนาโดย: คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

30

JUN 2022

08.00-10.30 น.

การประชุม กกร.

(ห้องเอื้องหลวง)

10.00-11.00 น.

ความท้าทาย COP26 กับบริบทการใช้พลังงานของประเทศไทย

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

11.00-12.30 น.

Shaping Energy Industry and Beyond for Sustainable Future

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

14.00-15.00 น.

“ESG Pathway” หัวใจการดำเนินธุรกิจ SCG

คุณธรรมศักดิ์  เศรษฐอุดม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี

คุณคุณสุชัย กอประเสริฐศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจการ
บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ SCGP
คุณคุณนิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์
ผู้อำนวยการเทคโนโลยี
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

01

JUL 2022

10.00-11.00 น.

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล
รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

11.00-12.00 น.

การบริหารธุรกิจไอทีในยุค Digital Disruption และมุมมองปี 2022

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานกรรมการ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Panel Modulator
คุณวรภัทร ภัทรธรรม
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะ
และรัฐกิจสัมพันธ์ ประจำภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้
ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์
President of Huawei Thailand
คุณนพดล ปัญญาธิปัตย์
Managing Director Dell (Thailand) Technologies
คุณสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร
Deputy Managing Director,
One Commercial Partners Microsoft (Thailand) Ltd.
ดร.ปริญญา หอมเอนก
CyberSecurity Specialist,
ACIS Professional Center Co., Ltd.
& Cybertron Co., Ltd.

13.30-14.30 น.

Shaping 5G Industry Transition Towards Digital and Green Energy

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

02

JUL 2022

10.45-11.30 น.

การกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศด้วยมาตรการการเงิน และการคลัง

10.30-15.00 น.

เสริมแกร่ง SMEs และ Startups กับทางเลือกการระดมทุน ผ่าน LiVex

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คุณประพันธ์ เจริญประวัติ
ผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์
คุณอภิชิต ประสพรัตน์
ประธาน
สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมฯ
รองประธาน สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมฯ
รองประธาน
สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมฯ
ดร.องอาจ กิตติคุณชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
คุณสราวุฒิ สินสำเนา
กรรมการผู้จัดการ
บจก. อี.พี.เคดคอร์ (ประเทศไทย)
คุณศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
กรรมการบริหาร
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

15.00-16.30 น.

PR ในยุคดิจิทัลอย่างไรให้ได้ยอดขาย ร้อยล้าน

ดร.อภิศักดิ์ จุลยา
กรรมการบริหาร
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
ผศ.ดร. ณภัทร เรืองนภากุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

03

JUL 2022

11.00-12.00 น.

ยกระดับผลิตภาพการผลิตและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model

คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13.30-15.00 น.

เสวนา “เกษตรอุตสาหกรรม นำสู่ความยั่งยืน”

คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด และประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร พร้อมคณะ
คุณวิกรม วัชรคุปต์
ประธานคณะทำงาน
ขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจใหม่
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
ประธานคณะทำงาน
SAI in the city
ผู้แทนจาก ปตท.
ขับเคลื่อน BCG

11.00-12.00 น.

พลิกโฉมเกษตรไทย (Disruptive Change) ด้วยแนวคิด BCG พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

13.30-15.00 น.

เสวนา “เกษตรอุตสาหกรรม นำสู่ความยั่งยืน”

คุณฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด และประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร พร้อมคณะ
คุณวิกรม วัชรคุปต์
ประธานคณะทำงาน
ขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจใหม่
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
ประธานคณะทำงาน
SAI in the city

ดร.ชญาน์ จันทวสุ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานความยั่งยืนองค์กร
บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

Breakout Stage
FTI Expo 2022 ห้องสัมมนา “เอื้องหลวง” วันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 65
“Shaping Future Industries with BCG Economy”

29

JUN 2022

10.00-12.00 น.

ถ่ายทอดสดพิธีเปิด

13.30-16.00 น.

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
ก้าวรับเทรนด์โลกลดก๊าซเรือนกระจกด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

บรรยายพิเศษ “การบูรณาการความร่วมมือสู่ Thailand Net Zero”
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสวนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” โดย

  • ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมศิริกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  • วิศวกรโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ. เด่นชัย – ลำปาง ตอนสามแยกเด่นชัย – สามแยกปางเคาะ
  • วิศวกรโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จ.สุโขทัย กรมชลประทาน
  • คุณศุภกร เมาลีกุล คณะทางาน TCMA on Sustainability สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA)

ดำเนินรายการโดย คุณรัชมงคล วงษ์รักษ์ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA)

30

JUN 2022

08.00-10.00 น.

ประชุม กกร.

11.00-12.00 น.

สูตรสำเร็จช่วย SMEs เปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

13.00-16.00 น.

MiT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ – ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ (ไขข้อข้องใจทำไมผู้ประกอบการต้องมี MiT)

* เสวนา : MiT กับความสำเร็จที่ปฏิบัติได้จริง
คุณจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณสราวุฒิ   สินสำเนารรมการผู้จัดการ
บริษัท อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณณัฐพีรวัส บุญจิราธัชสิริ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชายน์ทู (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณพีรพล ตระกูลช่าง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด

01

JUL 2022

10.00-11.00 น.

Circular Material Hub
คุณพร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

11.00-12.00 น.

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว และ ECO Plus
คุณภัทรันดา แสงมหะหมัด
ผู้จัดการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

13.00-16.00 น.

MiT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ – บทบาทและความสำคัญ (สำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
คุณทักษพร  รักอยู่
นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง
* เสวนา : บทบาทในการขับเคลื่อน MiT
คุณวิภาวัลย์ วรพุณิพงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คุณปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์
คลังจังหวัดเชียงใหม่
คุณวรพจน์ ประสานพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
คุณจำรัส สว่างสมุทร
ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

02

JUL 2022

10.00-12.00 น.

Digital Logistics Platforms: The Future of the industry

บรรยายในหัวข้อ
“Digital Logistics Platforms: The Future of the Industry”
– การพัฒนา Digital Logistics Platforms สาหรับ SMEs ซึ่งเป็น Platform กลาง ที่จะช่วยในการคัดเลือกรูปแบบการขนส่งที่ประหยัดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ และสร้างความมั่นใจจะได้ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก
วิทยากร โดย
– นายชรินทร นพรัตน์
International Logistics Business Director
บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จากัด
– นายก้องกิติ ลิ่วเจริญชัย
CEO & Co-founder, บริษัท ZUPPORTS

บรรยายในหัวข้อ
“Digital Logistics for Local Last-Mile Delivery”
– ความสาเร็จในการพัฒนาต้นแบบในโครงการ Local Last-Mile Logistics ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถดาเนินการให้บริการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและแข่งขันได้
วิทยากร โดย
– นายเชา ติง กาน
Supply Chain Manager, บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
– นายหลักชัย รัตนพาณิชย์
Management Executive, B2B, B2C Business, Drop off Business
บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จากัด

13.30-15.00 น.

Live Acceleration Program:
หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้แก่ SMEs/Startups ในการเข้าตลาดทุน

คุณประพันธ์ เจริญประวัติ
ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15.00-16.30 น.

PR ในยุคดิจิทัลอย่างไร ให้ได้ยอดขายร้อยล้าน
6R New Normal Digital Marketing Strategy
ดร.อภิศักดิ์ จุลยา
กรรมการบริหาร บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
เทคนิคการทำ PR Media เพื่อเข้าถึงใจลูกค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

06

FEB 2022

10.00-12.00 น.

Digital Logistics Platforms: The Future of the Industry

  • บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท​ SCG Logistics Management Ltd.
  • บริษัท​ ZUPPORTS ภายใต้เครือซิเมนต์ไทย (Siam Cement Group, SCG)